Algemene voorwaarden


Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden word verstaan onder:
Ceelen; Ceelen Dak en Gevel.
Wederpartij; opdrachtgever van Ceelen.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle -ook toekomstige- overeenkomsten in het kader waarvan Ceelen onder welke titel dan ook zaken levert en/of ter beschikking stelt en/of enige prestatie verricht, waaronder, doch niet exclusief, begrepen een overeenkomst van koop, aanneming van werk of opdracht. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de in het kader van de (totstandkoming van de) overeenkomst door partijen af te leggen verklaringen. Onder “prestatie” en “(af)levering” worden hierna ook verstaan het uitvoeren van een opdracht, het afleveren van een zaak en de oplevering in het kader van een aannemingsovereenkomst. Op deze algemene voorwaarden kan door eenieder die door Ceelen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, een beroep worden gedaan. De algemene voorwaarden die de wederpartij op enig moment aan Ceelen presenteert, zelfs indien Ceelen’s algemene voorwaarden in welke overeenkomst dan ook worden uitgesloten, worden hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Het tot stand komen van de overeenkomsten
 1. Alle aanbiedingen van Ceelen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. De offerten van Ceelen zijn vrijblijvend en gelden gedurende dertig dagen na hun dagtekening, tenzij anders aangegeven. Ceelen heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding gedurende drie werkdagen na de aanvaarding daarvan, te herroepen.
 2. Toezeggingen van en/of overeenkomsten aangegaan door ondergeschikten behoeven voor hun geldigheid de uitdrukkelijke schriftelijke instemming zijdens de directie van Ceelen.
 3. De (opdracht)bevestiging van Ceelen wordt geacht de overeenkomst/toezegging juist en volledig weer te geven, onverminderd het recht van de wederpartij om de bevestiging tot de datum van levering en/of begin van uitvoering, doch uiterlijk tot veertien dagen na de verzending, schriftelijk en gemotiveerd te betwisten. Indien Ceelen geen opdrachtbevestiging verzendt, geldt de factuur als zodanig.
 4. Ceelen heeft het recht om, indien geen overeenkomst tot stand komt, de kosten die zij in verband met de offerte maakt, aan wederpartij in rekening te brengen.
 5. Indien Ceelen contracteert met een besloten of naamloze vennootschap in oprichting, blijft degene die met Ceelen handelde ook na de oprichting van en bekrachtiging door de vennootschap, partij bij de overeenkomst en dus aansprakelijk voor de aangegane verbintenis.
 6. Ceelen heeft in geen geval de verplichting om de wederpartij te waarschuwen voor onjuistheden in diens opdracht
 1. Indien Ceelen aan de wederpartij een afbeelding, monster of model toont of verstrekt, dan geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding, zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden, dit tenzij partijen uitdrukkelijk het tegendeel overeenkomen.
Artikel 4: Prijzen en prijsaanpassingen
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn de door Ceelen afgegeven prijzen:
  – netto exclusief omzetbelasting;
  – in in Nederland gebruikte valuta (Euro-€-);
  – erop gebaseerd dat Ceelen op een dak mag branden;
  – gebaseerd op het gegeven dat:
  – het verticale transport van door Ceelen aangevoerde materialen en gereedschappen door en voor rekening en risico van de wederpartij zal worden verzorgd;
  – Ceelen onbelemmerd met het werk kan aanvangen en doorgaan;
  – door opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst met inbegrip van deze voorwaarden worden nageleefd.
 2. Indien na de aanbieding resp. na het sluiten van de overeenkomst lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, heeft Ceelen het recht om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen
 3. IndienCeelen een werk heeft aangenomen tegen een vaste aanneemsom en het werk, de uitvoering van het werk en/of de omstandigheden waaronder het werk moet worden uitgevoerd afwijken van hetgeen Ceelen bij haar aanbod in redelijkheid kon voorzien, zodanig dat Ceelen – was Ceelen daarmee bekend geweest – de aanbieding niet of niet voor deze aanneemsom had gedaan, heeft Ceelen recht op een aanpassing van de aannneemsom naar redelijkheid en billijkheid en heeft Ceelen het recht de uitvoering van het werk op te schorten totdat omtrent de aanpassing overeenstemming bestaat.
 4. Indien Ceelen niet onbelemmerd met de uitvoering van het werk kan doorgaan ern als gevolg daarvan wachttijden ontstaan, zullen deze door Ceelen boven de aanneemsom in rekening worden gebracht.
Artikel 5: Verplichting wederpartij
 1. De wederpartij is gehouden er zorg voor te dragen dat alle vergunningen en voorschriften welke van overheidswege of anderszins worden vereist of gesteld voor uitvoering van het werk aanwezig zijn respectievelijk worden nageleefd.
 2. De wederpartij zal Ceelen volledig vrijwaren voor aanspraken van derden of door Ceelen te lijden schade indien wederpartij op grond van de vorige alinea op enigerlei wijze ingebreke is gebleven.
 3. De wederpartij dient behoudens indien anders overeengekomen te zorgen dat – voor zijn rekening en risico – ter plaatse van het werk voldoende werk-, opslag-, schaft- en sanitairruimte, alsmede de nodige electriciteits- en watervoorzieningen beschikbaar zijn.
 1. De wederpartij is gehouden danwel – indien wederpartij niet zelf de eigenaar is van het pand waarop het werk wordt uitgevoerd – staat hij er voor in dat het pand, en alle daarop/daarin aanwezige roerende en/of onroerende zaken zijn verzekerd, tegen schade die veroorzaakt kan worden door uitvoering van ons werk, bij een deugdelijke opstal- en brandverzekeraar, lid van de Nederlandse vereniging van Brandassuradeuren.
Artikel 6: Levering
 1. De wederpartij is jegens Ceelen verplicht tot onmiddellijke in ontvangstname van de aangeboden prestatie. Indien wederpartij de prestatie niet in ontvangst neemt, zal deze als verricht gelden op het moment dat Ceelen haar heeft aangeboden en houdt Ceelen een aan de wederpartij toekomende zaak voor rekening en risico van de wederpartij onder zich. Ceelen heeft op dat moment het recht om het op dat moment verschuldigde in rekening te brengen.
 2. Overeengekomen termijnen gelden – ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn wordt overeengekomen – bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. In het geval Ceelen niet tijdig presteert, dient zij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.
 3. Ceelen heeft het recht om af te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden in delen uit te leveren respectievelijk uit te voeren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen c.q. binnen de op grond van de vorige alinea verlengde termijn.
 4. De betekenis van leveringsbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de Incoterms. Behoudens uitdrukkelijk afwijkend beding geldt evenwel steeds dat de zaak voor risico van de wederpartij is zodra deze de opslagplaats van Ceelen verlaat.
Artikel 7: Betaling en kosten
 1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. De wederpartij kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren
  Indien Ceelen aan haar wederpartij een gespecificeerde opgave toezendt van hetgeen hij aan Ceelen verschuldigd is en van hetgeen Ceelen aan wederpartij verschuldigd is dan dient die opgave tevens als verrekeningsverklaring.
  Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt wederpartij, zonder dat een ingebreke stelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd van 1% per maand, – tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt – tot de voldoening. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente. Als plaats van betaling geldt steeds het kantoor van Ceelen.
 1. Onverminderd de toerekening van betalingen overeenkomstig de administratie van Ceelen worden voor de toepassing van het door Ceelen voorbehouden eigendom betalingen geacht steeds eerst in mindering te strekken op die vorderingen, waarvoor niet het in art. 8 bedongen eigendomsvoorbehoud geldt.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surceance van betaling van wederpartij zullen vorderingen van Ceelen en de verplichtingen van wederpartij jegens Ceelen onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Door wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Is wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:
  – over de eerste € 2.950,00  15,0%
  – over het meerdere tot € 5.900,00  12,5%
  – over het meerdere tot € 14.750,00  10,0%
  – over het meerdere tot € 59.000,00  7,5%
  – over het meerdere tot € 136.150,00  5,0%
  – over het meerdere  3,0%
 5. Indien Ceelen aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
 1. Alle leveringen geschieden met eigendomsvoorbehoud. Ceelen behoudt de eigendom van de op grond van enige overeenkomst aan de wederpartij uitgeleverde en uit te leveren zaken totdat de wederpartij :
  – de prijs van al die zaken vermeerderd met verschuldigde rente en kosten volledig heeft voldaan en,
  – alle vorderingen heeft voldaan terzake van werkzaamheden die Ceelen ten behoeve van wederpartij verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomsten en,
  – de vorderingen heeft voldaan die Ceelen op wederpartij verkrijgt indien deze tekort schiet in de nakoming van hiervoor bedoelde verplichtingen.

  1. Wederpartij mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken op geen enkele wijze verpanden nog op enige ander wijze bezwaren
  2. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemmiing aan Ceelen danwel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Ceelen haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar eigendommen van Ceelen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen
  3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Ceelen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen
  1. Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage geven.
 1. Pandrecht; Aan wederpartij toebehorende zaken die Ceelen onder zich verkrijgt, worden op het moment van verkrijging belast met pandrecht ter dekking van volgens de administratie van Ceelen openstaande en toekomstige vorderingen. Door Ceelen geleverde zaken worden op het moment van eigendomsverkrijging door de wederpartij belast met een pandrecht als bedoeld in art 3.237 BW ter dekking van de in de vorige zin bedoelde vorderingen. Ceelen heeft het recht de vereiste registratie te verzorgen door registrering van de overeenkomst/opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden. Ceelen zal op verzoek van de wederpartij aan hem een uittreksel uit haar boeken met betrekking tot het door wederpartij verschuldigde verstrekken.
Artikel 9: Gebreken; klachtentermijnen
 1. De wederpartij is verplicht om de door Ceelen verrichtte prestatie onverwijld na haar af-, oplevering op haar deugdelijkheid te keuren, voorzover deze keuring binnen dit tijdsbestek in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval op hoeveelheid en direct zichtbare gebreken. Eventueele klachten terzake dient wederpartij binnen 2 x 24 uur schriftelijk en gespecificeerd bij Ceelen te melden.
 2. Daarnaast dient wederpartij de door Ceelen verrichtte prestatie binnen tien werkdagen na af-, oplevering of uitvoering ten gronde te keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en, indien zich een gebrek openbaart, binnen vijf werkdagen nadien schriftelijk en gespecificeerd bij Ceelen te klagen.
 3. Indien en zover het gaat om gebreken die redelijkerwijze, en ondanks het in de twee vorige leden verlangde onderzoek, niet binnen de in die leden genoemde termijnen konden worden ontdekt, dient de klacht binnen vijf werkdagen – doch in ieder geval binnen de termijn van zes maanden omschreven als in lid 1 van het volgende artikel – nadat de wederpartij een gebrek heeft ontdekt, of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Ceelen schriftelijk te worden aangemeld
 4. Klachten die worden geuit na de in dit aartikel genoemde termijnen behoeft Ceelen niet in behandeling te nemen en leiden niet tot haar aansprakelijkheid. Indien Ceelen dergelijke klachten toch in behandeling neemt, dan dienen haar inspanningen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance, zonder dat daaruit blijkt van aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en Ceelen in het kader daarvan enige prestatie heeft verricht,dan heeft Ceelen het recht om de prijs daarvan tegen normaal bij haar geldende prijzen aan wederpartij in rekening te brengen
Artikel 10: Aansprakelijkheid
 1. Indien de wederpartij de in het vorige artikel neergelegde voorschriften, in acht heeft genomen kan Ceelen met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is gesteld slechts gedurende zes maanden na het verrichtten van de prestatie wegens een toerekenbare tekortkoming of op grond van onrechtmatig handelen worden aangesproken.
 2. Indien Ceelen aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd;
  – de aansprakelijkheid van Ceelen, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
  – indien verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Ceelen beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  – in afwijking van hetgeen hierboven in vorige alinea van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 3 maanden, de aansprakeleijkheid beperkt tot de over de laatste drie maanden geleverde prestaties.
  – de in deze voorwaarden opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ceelen of haar ondergeschikten
  – Ceelen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade
  – Indien vast is komen te staan dat Ceelen toerekenbaar is te kort geschoten/onrechtmatig heeft gehandeld, dan heeft zij het recht om op korte termijn, nadat wederpartij daarop een beroep heeft gedaan, aan de wederpartij mee te delen dat zij kosteloos tot herstel cq levering benodigde arbeid cq aflevering van het ontbrekende zal overgaan. Indien Ceelen na deze mededeling op korte termijn presteert betekent dit dat de overeenkomst geacht wordt op correcte wijze te zijn nagekomen, en is het gevolg daarvan dat de wederpartij geen recht heeft op schadevergoeding.
Artikel 11: Overmacht
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ceelen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ceelen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen en/of ziekte van de werknemers van Ceelen worden daaronder begrepen.
 2. Ceelen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreed nadat Ceelen haar verbintenis had moeten nakomen
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Ceelen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 1. ndien Ceelen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde cq uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Artikel 12: Geschillen beslechting en toepasselijk recht
 1. De rechter in de woonplaats van Ceelen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Ceelen het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Op elke overeenkomst tussen Ceelen en wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten
Artikel 13: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tilburg
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.